LUCKY4DOGS
hondentraining - puppyopvoeding - gedragsobservatie- hondenpension in huiselijke omgeving- hondenuitlaatservice -aluminium (auto)bench op maat

Algemene voorwaarden Lucky4Dogs


Artikel 1 - Definities

1.1 Opdrachtnemer: hondentraining, huiselijk hondenpension, hondenuitlaatservice, vervaardigen van aluminium benches.
Lucky4Dogs, zaakvoerders: Luc en Shelley, woonachtig Riemsterweg 173, 3742 Martenslinde.

1.2 Opdrachtgever: eigenaar hond/klant die de overeenkomst heeft getekend.

1.3 Opdracht: het trainen van de hond(en) en de opdrachtgever of uitlaten van de hond(en) van opdrachtgever door opdrachtnemer of de hond in huiselijke sfeer opvangen in de woning van de opdrachtnemer of vervaardigen van benches door de opdrachtnemer.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer middels een contractformulier, waarbij opdrachtnemer de hond(en) en opdrachtgever traint tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs, de hond(en) van opdrachtgever op de afgesproken dag(en) en tijdstip(en) uitlaat tegen een door opdrachtgever te betalen prijs, de opdrachtnemer de hond(en) van opdrachtgever in eigen huis opvangt voor een afgesproken periode en prijs of benches vervaardigt in opdracht van de opdrachtgever tegen een vooraf afgesproken prijs.

1.5 Hond: Hond(en) van de opdrachtgever die door opdrachtnemer worden uitgelaten en/of opgevangen tijdens afwezigheid van opdrachtgever of getraind/afgericht.

1.6 Transport: de door de opdrachtnemer uit de voeren werkzaamheden ten behoeve van het verplaatsen van de hond in een daartoe ingericht voertuig. Dit is niet van toepassing bij het uitlaten in de buurt van de woning van opdrachtgever.

1.7 Vaccinaties: de op het moment van de overeenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover de opdrachtnemer de opdrachtgever informeert en waaraan deze moet voldoen.


Artikel 2 - Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot hondentraining, de uitlaatservice ten aanzien van de hond, het hondenpension in huiselijke omgeving en het vervaardigen van de benches.

2.2 Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enige vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

2.3 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en de tarieven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.4 De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van probleemgedrag, loopsheid en non-castratie te weigeren binnen het pension.

2.5 De hond dient in het pension sociaal te zijn in de omgang met mensen en andere honden. Dit omwille van veiligheidsredenen.

2.6 De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de gevraagde opdracht door opdrachtgever te weigeren of te beëindigen, mits duidelijke mededeling naar de opdrachtgever toe.

Artikel 3 - Gezondheid

3.1 De hond dient bij inschrijving ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting en kennelhoest. Dit wordt gecontroleerd. Tevens dient de hond vrij te zijn van luizen, vlooien, teken en wormen. De hond dient in goede gezondheid te zijn en dient verzorgd te zijn.

3.2 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer op de hoogte te stellen van loopsheid en/of eventuele ziekten en/of afwijkingen van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt. Indien dit niet gebeurd is en er hierdoor andere honden binnen het pension ziek worden, kan Lucky4Dogs hier niet voor aansprakelijk gesteld worden en zullen eventuele kosten op de opdrachtgever verhaald worden.

3.3 Het vaccinatieboekje dient bij het binnenbrengen van de hond te worden afgegeven en blijft gedurende het verblijf bij Lucky4Dogs. Voor de vaste dagopvangers volstaat het afgeven van een kopie (waarbij u, in het geval van inspectie, het originele boekje binnen afzienbare tijd moet kunnen overhandigen). Mochten er veranderingen plaatsvinden mbt het vaccinatieboekje, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk om een nieuwe, bijgewerkte kopie te verstrekken aan de opdrachtgever.

3.4 De eigenaar draagt zelf zorg voor het meegeven van de voeding en eventuele medicatie van de hond. Indien er te weinig voer is meegegeven, kan dit in rekening gebracht worden door Lucky4Dogs (artikel 12.5).

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verplicht de algemene voorwaarden en de overeenkomst volledig en geheel ter kennis genomen te hebben.

4.2 Opdrachtgever voor de uitlaatservice verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is in de woning, worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij opdrachtgever volgens de betalingsvoorwaarden (zie artikel 7).

4.3 Opdrachtgever voor de uitlaatservice is verplicht ervoor te zorgen dat Lucky4Dogs toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

4.4 Lucky4Dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van opdrachtgever aangericht door de hond van opdrachtgever zelf. Tenzij Lucky4Dogs zelf aantoonbare schade aangericht heeft, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

4.5 De hond(en) moet(en) opgenomen zijn in de familiale verzekering van opdrachtgever. Opdrachtgever moet verplicht verzekerd zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA). Opdrachtgever blijft als eigenaar van de hond aansprakelijk voor de door de hond aangerichte schade tenzij er zich lichamelijke schade/materiële schade voordoet onderling bij honden (bv. bijtincident) tijdens het opvangen of het uitlaten van de hond(en) of er zich lichamelijke schade/materiële schade voordoet bij derden, enkel en alleen als Lucky4Dogs een fout maakt ten aanzien van het instaan van de veiligheid. In alle andere gevallen blijft de opdrachtgever aansprakelijk en zal de schade verhaald worden bij de Opdrachtgever.

4.6 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten. De medegedeelde informatie is vastgelegd in een contractformulier door de opdrachtnemer, bij het kennismakingsgesprek, vóór aanvang van de diensten. Opdrachtgever mag dit te allen tijde inkijken.

4.7 Opdrachtgever wordt - indien nodig en gewenst- door Lucky4Dogs op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de periode dat de hond onder toezicht van Lucky4Dogs valt.

4.8 De opdrachtgever is verplicht het vaccinatieboekje mee te geven als de hond wordt opgevangen in het pension (zie artikel 3) en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse inentingen (zie artikel 3). Als desondanks blijkt dat de hond tijdens het verblijf niet gevaccineerd is conform de eisen, dan is Lucky4Dogs genoodzaakt om de hond op de kosten van de Opdrachtgever te laten vaccineren bij de contractdierenarts van het pension. Lucky4Dogs brengt een extra kost in rekening van €25 als zij met de hond naar de dierenarts moeten gaan (tijd/reiskosten).

4.9 Bij verhindering dient opdrachtgever 24 uur voor de training of het uitlaten te annuleren. Annuleert u later dan de opgegeven tijd van 24 uur dan vervalt de les in geval van het lessenpakket of dient opdrachtgever toch de uitlaatbeurt te betalen (zie artikel 7).


Artikel 5 - Rechten en plichten van Lucky4Dogs

5.1 Lucky4Dogs verplicht zich om conform de overeenkomst gedurende de desbetreffende periode de verzorging te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamd. Lucky4Dogs doet er alles aan om het welzijn en veiligheid van de dieren te garanderen.

5.2 Opdrachtgever wordt - indien nodig en gewenst - door Lucky4Dogs op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van Lucky4Dogs valt.

5.3 Mocht er tijdens een wandeling onvoorzien iets met de hond gebeuren, dan heeft Lucky4Dogs, naar eigen inzicht, het recht de hond naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.

5.4 Lucky4Dogs heeft te allen tijde het recht om wandelingen in het kader van de uitlaatservice af te zeggen of wandelingen te staken, wanneer Lucky4Dogs de taken niet of nauwelijks kan uitvoeren als gevolg van ziekte van de opdrachtnemer, zeer slechte weersomstandigheden of slechte gezondheid van de hond. Lucky4Dogs brengt de opdrachtgever hier een dag op voorhand telefonisch van op de hoogte, tenzij onvoorziene weersomstandigheden of ziekte op de dag zelf. Dan wordt het de dag zelf telefonisch meegedeeld aan opdrachtgever.

5.5 Lucky4Dogs kan een aantal weken per jaar gesloten zijn vanwege eigen vakantie. Deze data worden ruim van te voren bekend gemaakt.

5.6 Lucky4Dogs is niet aansprakelijk voor schade/inbraak in de woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat het te wijten is aan misbruik door de aan Lucky4Dogs ter beschikking gestelde sleutel.

5.7 De eventueel afgegeven huissleutel wordt door de opdrachtnemer met de grootst mogelijke zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het verzorgen van de hond(en) of voor het ophalen en thuisbrengen van de hond(en) voor en na een wandeling. De sleutels zullen zorgvuldig worden bewaard, zonder vermelding van het adres aan de huissleutel zelf.

5.8 Lucky4Dogs behoudt zich het recht om honden uit te sluiten tijdens groepswandelingen wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.

5.8.1 Lucky4Dogs behoudt zich het recht om de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen indien blijkt, of het vermoeden bestaat dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft/hebben.

5.8.2 Lucky4Dogs behoudt zich het recht om honden op voorhand te weigeren voor de uitlaatservice of binnen het pension indien wij van mening zijn dat deze hond(en) een gevaar kunnen opleveren voor andere, onder hun hoede gestelde honden of personen en behoudt zich het recht om honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt dat de hond(en) ongeschikt maken voor het opvangen of het uitlaten in groepsverband. Deze honden kunnen dan uiteraard wel mee met een individuele wandeling.

5.9 Alle diensten van Lucky4Dogs: de opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de gevraagde opdracht door opdrachtgever te weigeren of te beëindigen, mits duidelijke mededeling en reden naar de opdrachtgever toe.


Artikel 6 - Aansprakelijkheidstelling

6.1 Lucky4Dogs is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van opdrachtgever. Lucky4Dogs is verzekerd voor schade aan derden door fouten begaan door Lucky4Dogs.

6.2 Lucky4Dogs is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer aan de hond(en).

6.3 Lucky4Dogs is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel van opdrachtgever ten gevolge van een vieze of natte hond of ondeugdelijk gebruiksmateriaal.

6.4 Lucky4Dogs is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke omstandigheden en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor Lucky4Dogs aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.

6.5 Lucky4Dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond van opdrachtgever. Als dit toch gebeurt, zal Lucky4Dogs vanzelfsprekend alles in het werk stellen wat binnen hun macht ligt om de hond terug te vinden. Mocht dat niet lukken of de hond overlijdt tijdens de vlucht, dan kan Lucky4Dogs niet aansprakelijk gesteld worden hiervoor.

6.6 Lucky4Dogs doet al het mogelijke om de honden te beschermen tegen letsel, ongeval, vergiftiging, zwangerschap, brand, diefstal, overlijden etc. Echter, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infectie, letsel, zwangerschap, ongeval, diefstal, brand en/of aandoeningen welke de hond tijdens een wandeling of opvang op zou kunnen lopen (zie artikel 12.6).

6.7 Een deken, kussen, speelgoed, reismand, etc. mag meegegeven worden van thuis waar de hond eigen mee is. Dit is op eigen risico, Lucky4Dogs is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan meegegeven spullen.

6.8 De hond moet(en) opgenomen zijn in de familiale verzekering van opdrachtgever. Opdrachtgever moet verplicht verzekerd zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA). Opdrachtgever blijft als eigenaar van de hond aansprakelijk voor de door de hond aangerichte schade zoals lichamelijke schade, materiële schade, schade onderling bij honden (bv. bijtincident) en/of lichamelijke/materiële schade die zich voordoet bij derden. Ivm bijtincidenten zal de eigenaar van de hond die het incident heeft uitgelokt aansprakelijk worden gesteld. 


Artikel 7 – Betalingen

7.1 Voor de start van de hondentraining vindt er een intakegesprek plaats waarin de hond wordt geobserveerd, de wensen en mogelijkheden besproken worden en er een trainingsplan gemaakt wordt. De kosten van dit gesprek zijn gratis als de opdrachtgever besluit een lessenpakket te nemen. De opdrachtgever betaalt € 45 ten tijde van het intakegesprek maar deze worden in mindering gebracht bij betaling van het pakket bij de eerste les of als u het pakket direct betaalt. Kiest de opdrachtgever niet voor een lessenpakket, dan zijn de kosten voor een intakegesprek € 45.

7.2 Het aangekochte lessenpakket is niet restitueerbaar en dient binnen 6 maanden gepland te zijn tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen.

7.3 Bij verhindering dient opdrachtgever 24 uur voor de training of het uitlaten van de hond te annuleren. Annuleert u later dan de opgegeven tijd van 24 uur dan vervalt de les in geval van het lessenpakket of dient opdrachtgever toch de losse les of uitlaatbeurt te betalen.

7.4 Bij verschuivingen van data bij het pension, op wens van de opdrachtgever, is dit mogelijk naargelang dit past in de planning van de opdrachtnemer (deze heeft een opvanglimiet van maximaal 10 honden). Als het niet past in de planning, heeft Lucky4Dogs het recht om de verschuiving te weigeren. Opdrachtnemer en opdrachtgever zoeken dan samen naar een geschikter moment. Voor annuleringen, zie artikel 9.

7.5 Het te betalen bedrag voor opvang is steeds het volledig aantal gereserveerde dagen, de dag van brengen en afhalen inbegrepen. De betaling geschiedt bij het ophalen van de hond. Als de Opdrachtgever ervoor kiest om de hond eerder op te halen, dan worden alsnog de gereserveerde dagen betaald. 

7.6 Als de opdrachtgever de hond later komt ophalen dan het afgesproken tijdstip, dan is deze het bedrag verschuldigd conform de dagen dat de hond daadwerkelijk in het pension verbleef.

7.7 Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

7.8 Lucky4Dogs is verplicht om een schriftelijke prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever. De prijsopgave is conform de geleverde diensten.

7.9 De opdrachtgever ontvangt, indien gewenst, een bewijs van betaling van de opdrachtnemer in geval van contante betaling.

7.10 Omdat de benches op maat gemaakt worden, vraagt Lucky4Dogs een aanbetaling van 50%. Als de opdrachtgever de op maat gemaakte bench niet komt ophalen, is het voorschotbedrag van 50% niet restitueerbaar en blijft in het bezit van opdrachtnemer. Het door de opdrachtgever te betalen restbedrag voor het maken van een bench, dient op het afgesproken tijdstip contant te worden voldaan of binnen 7 dagen te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Lucky4Dogs. Tot het moment van betaling blijft de bench in het bezit van Lucky4Dogs.


Artikel 8 – Niet tijdige betalingen

8.1 De opdrachtgever heeft verzuimd te betalen na het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De opdrachtnemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

8.2 In geval van niet-tijdige betaling door opdrachtgever is Lucky4Dogs gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen en zal een incassobureau inschakelen. De opdrachtnemer is tevens gerechtigd om rente in rekening te brengen van het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Bij betwisting is uitsluitend de rechtbank van Tongeren bevoegd.


Artikel 9 – Annuleringen

9.1 Bij verhindering dient opdrachtgever 24 uur voor de training of het uitlaten te annuleren. Annuleert u later dan de opgegeven tijd van 24 uur dan vervalt de les in geval van het lessenpakket of dient opdrachtgever toch de losse les of de uitlaatbeurt te betalen.

9.2 Reservering voor de huiselijke opvang tijdens de hoogseizoenperiodes dient 3 weken voor het gereserveerde verblijf te worden geannuleerd. Buiten de hoogseizoenperiodes dient de reservering 2 weken voor het gereserveerde verblijf te worden geannuleerd. Annuleringen later dan deze termijn rekent Lucky4Dogs 50% van het gehanteerde tarief.


Artikel 10 – Overlijden hond

10.1 De opdrachtnemer Lucky4Dogs stelt na het overlijden van de hond de opdrachtgever hiervan op de hoogte. Andersom geldt dit ook.

10.2 Ingeval de opdrachtgever de opdrachtnemer aansprakelijk stelt voor het overlijden van de hond tijdens de opvang, wandeling en/of transport heeft de opdrachtnemer het recht om een dierenarts sectie te laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van de opdrachtnemer Lucky4Dogs.

10.3 Mocht blijken dat Lucky4Dogs niet aansprakelijk is voor het overlijden van de hond, dan kunnen de kosten van de sectie verhaald worden op de opdrachtgever.


Artikel 11 – Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moet schriftelijk, volledig en duidelijk worden omschreven, omgaand doch uiterlijk, binnen de 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst, worden ingediend bij de opdrachtnemer Lucky4Dogs. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten verliest.


Artikel 12 – Specifieke voorwaarden voor het huiselijk hondenpension

12.1 Lucky4Dogs behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van probleemgedrag, loopsheid en non-castratie te weigeren binnen het pension.

12.2 Het tijdstip van brengen en afhalen wordt op voorhand afgesproken. De opdrachtgever en opdrachtnemer dienen zich hier beiden aan te houden. Lucky4Dogs hanteert een strikte planning om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen en iedereen de welverdiende aandacht te geven.

12.3 De hond moet ingeënt zijn tegen hondenziekte (carré), hepatitis (geelzucht), leptospirose (rattenziekte), parvo (kattenziekte) en kennelhoest (pneumodog). Deze laatste vaccinatie moet apart worden gegeven en dit ruim 14 dagen voor uw hond op pension komt. Het vaccinatieboekje dient verplicht meegebracht te worden en blijft in het pension zolang de hond bij Lucky4Dogs verblijft. Het niet ingeënt zijn van het dier kan een weigering betekenen of inenting door onze dierenarts op kosten van de eigenaar. De inenting moet 14 dagen voor het verblijf en niet langer dan 12 maanden geleden gebeurd zijn. Bij eventuele ziekte en/of letsel of dergelijke zal de dierenarts van het pension geraadpleegd worden. Alle medische kosten, ereloon, en speciale kosten in het belang van het dier zijn ontegensprekelijk ten laste van de eigenaar/opdrachtgever. Als Lucky4Dogs met een hond naar de dierenarts moet gaan omwille van onjuiste vaccinaties, brengen wij daar een kost van €25 voor in rekening. 

12.4 De hond dient behandeld te zijn tegen teken, luizen, vlooien en wormen. Wanneer we tijdens het verblijf bij ons vlooien, wormen, etc. opmerken bij uw hond behandelen we deze daarvoor. De kosten zijn dan voor uw rekening.

12.5 Een deken, kussen, speelgoed, reismand, etc. mag meegegeven worden van thuis waar de hond eigen mee is. Dit is op eigen risico, Lucky4Dogs is niet aansprakelijk voor eventuele schade.

12.6 Bijkomende kosten die tijdens het verblijf ontstaan, worden vergoed bij ophalen. Bij niet-volledige betaling blijft het dier in het pension.

12.7 Bij een wonde, ongeval (hetzij mens of dier), ziekte, overlijden, diefstal, brand, weglopen of zwangerschap van de hond kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden, en zal de opdrachtgever geen vergoeding kunnen eisen.

12.8 Elke eigenaar wordt verondersteld zijn dier verzekerd te hebben tegen derden.

12.9 Bij het onderbrengen van uw hond vragen wij u om een contractformulier correct in te vullen en te ondertekenen. Veranderingen in gedrag of gezondheid worden steeds doorgeven. Ook verandering van woonadres wordt doorgegeven aan Lucky4Dogs.

Lucky4Dogs
Hondentraining, huiselijk hondenpension,
uitlaatservice, aluminium benches op maat

GSM: 0472067819
info@lucky4dogs.com
www.lucky4dogs.com
Ondernemingsnummer BE 0760692905

Luc Fiekers
Riemsterweg 173
3742 Martenslinde
Rekeningnummer KBC:
BE 55 7390 2191 6644

E-mailen
Bellen
Map
Info